Ambaji Mandir

OM JAI JAGDISH HARE

Om jai Jagdish hare | Sw�mi jai Jagdish hare
Bhakt jano ke sankat | D�s jano ke sankat
Ksha� men door kare | Om jai Jagdish hare

Jo dhy�ve phal p�ve | Dukh bin se man k�
Swami dukh bin se man k� | Sukh sampati ghar �ve
Sukh sampati ghar �ve | Kasht mite tan k�
Om jai Jagdish hare

M�t pit� tum mere | Shara� paoon main kiski
Sw�mi shara� paoon main kiski | Tum bin aur na dooj�
Prabhu bin aur na dooj� | �s karoon main jiski
Om jai Jagdish hare

Tum poora� Param�tam | Tum Antary�mi
Sw�mi tum Antary�mi | P�r Brahm Parameshwar
P�r Brahm Parameshwar \ Tum sabke sw�mi
Om jai Jagdish hare


Tum karu�� ke s�gar | Tum p�lan kart�
Sw�mi tum p�lan kart� | Main moorakh khalakh�mi
Main sevak tum sw�mi | Krip� karo Bhart�
Om jai Jagdish hare


Tum ho ek agochar | Sab ke pr�� pati
Sw�mi sab ke pr�� pati | Kis vidhi miloon Gos�i
Kis vidhi miloon Day�lu | Tum ko main kumati
Om jai Jagdish hare

Deen bandhu dukh harta | Th�kur tum mere
Sw�mi Th�kur tum mere | Apne h�th uthao
Apni shara�i lag�o | Dw�r pa� hoon tere
Om jai Jagdish hare

Vishay vik�r mit�vo | P�p haro Dev�
Sw�mi p�p haro Dev� | Shradh� bhakti ba�h�o
Shradh� bhakti ba�h�o | Santan ki sev�
Om jai Jagdish hare

Om jai Jagdish hare | Sw�mi jai Jagdish hare
Bhakt jano ke sankat | D�s jano ke sankat
Ksha� men door kare | Om jai Jagdish hare
 

Click here to listen Aarti:  Om jai jagdish hare

Click here to read Aarti in Hindi

Home