Ambaji Mandir

Jai Ambey Gauri

Aarti Durga Maa Ki

Jai Ambey Gauri Maiya Jai Shyama Gauri, | Tumko Nishdin Dhyavat Hari Brahma Shivji.
Mang Sindoor Virajat Tiko Mrigmad Ko, |
Ujjaval Se Dou Naina Chandra Badan Niko.
Kanak Saman Kalevar Raktamber Raje,  |
Rakt Pushp Galmala Kanthan Par Saje.
Kehari Vahan Rajat Khadg Khappardhari,  |
Sur Nar Munijan Sewat Tinke Dukhhari.
Kanan Kudal Shobhit Nasa Gaj Moti,  |
Kotik Chandra Divaker Sam Rajat Jyoti.
Shumbh Nishumbh Bidare Mahishasur ghati,  |
Dhumra Vilochan Naina Nishdin Madmati.
Chund Mund Sanhare Shonit Beej Hare,  |
Madhu Kaitabh Dou Mare Sur Bhay Hin Kare.
Brahmani Rudrani Tum Kamla Rani,  |
Agam Nigam Bakhani Tum Shiv Patrani.
Chaunsath Yogini Mangal Gavat Nritya Karat Bhairoo,  |
Bajat Tal Mridang Aru Bajat Damroo.
Tum hi Jag Ki Mata Tum Hi Ho Bharta,  |
Bhaktan Ki Dukh Harta Sukh Sampati Karta.
Bhuja Char Ati Shobhit Khadg Khappardhri, |
Manvanchhit Phal Pavat Sewat Nar Nari.
Kanchan Thar Virajat Agar Kapur Bati, |
Shreemaal Ketu Men Rajat Koti Ratan Jyoti.
Maan Ambeyjee Ki Aarti Jo Koi Nar Gavai, |
Kahat Shivanand Swami Sukh Sampati Pavai.

 

Click here to listen Durga Maa's Aarti:  Durga Maa Aarti

Click here to read Durga Maa's Aarti in Hindi:

Home